Teesit ovat syntyneet polttavasta muutostarpeesta lastensuojelussa. Meidän on uudistettava tapoja, joilla autamme vaikeissa elämäntilanteissa olevia lapsia ja nuoria. Yksityiskohtien viilaaminen ei riitä. On katsottava suuria kokonaisuuksia: hyvää elämää, yhteisöjä, ammattitaitoa, jaettua vastuuta ja kansalaisuutta. Muutosohjelma on kirjoitettu pitkään lastensuojelua kehittäneiden ihmisten yhteisvoimin. Kaikissa teeseissä kuuluu myös kokemusasiantuntijoiden ääni.

TEESIEN päämääränä on:

  • Taata vaikeissa elämäntilanteissa oleville lapsille ja nuorille edellytykset merkitykselliseen elämään, hyvinvointiin ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen.
  • Vahvistaa yhteisöjä sellaisiksi, että jokainen lapsi ja nuori voi elää niissä arvostettuna ja toimintakykyisenä jäsenenä.
  • Kehittää luottamukseen, läsnäoloon ja kuuntelemiseen perustuvia palveluja.
  • Esitellä uusia toimintatapoja ja käynnistää rohkeita kokeiluja

TEESI # 1

”Elämänmukaista auttamista”

Lapsille ja nuorille tarkoitetuissa palveluissa on otettava lähtökohdaksi heidän omat kokemuksensa. Heitä on kuunneltava tarkasti ja kunnioitettava heidän käsityksiä omasta elämästään. Poliitikkojen, johtajien ja apua tarjoavien ammattilaisten on pyrittävä inhimillisyyteen, poistettava jäykät toimintatavat ja tarpeeton kontrollointi.

> Lue kokonaan ...

TEESI # 2

”Kasvuyhteisöt kestäviksi”

Lasten ja nuorten kasvuympäristöjä ovat kodit, naapurusto, varhaiskasvatuksen yhteisöt, koulut ja vapaa-ajan ryhmät. Jokaisen on saatava kokea näissä yhteisöissä itsensä hyväksytyksi, ja lähellä on oltava turvallisia aikuisia. Yhteisöjä on kehitettävä sellaisiksi, että vaikeissa elämäntilanteissa olevat lapset ja nuoret saavat elää yhteisönsä tasa-arvoisina jäseninä.

> Lue kokonaan ...

3. TEESI

”Työtavat remonttiin”

Vaikeissa elämäntilanteissa olevien lasten ja nuorten auttamiseen tarvitaan taitavia lastensuojelutyön ammattilaisia. Työntekijöiden asiakasmäärä on rajattava sellaiseksi, että he voivat paneutua tehtäviinsä ja pystyvät hyödyntämään parasta tutkimustietoa. Samalla on selkiytettävä viranomaisvaltaa käyttävien sosiaalityöntekijöiden tehtävät ja kehitettävä kaikkien ammattilaisten työtapoja dialogisiksi eli kohti avointa vuoropuhelua.

> Lue kokonaan ...

 

 

4. TEESI

”Valta ja vastuu tasapainoon”

Lastensuojeluun liittyvän vallan ja vastuun jakautumista on selkiytettävä. Poliitikkojen, johtajien ja työntekijöiden on kaikkien tunnistettava osuutensa lastensuojelun kriisiytymiseen ja sitouduttava puutteiden korjaamiseen. On ryhdyttävä yhdessä luomaan avointa, kuuntelevaa ja kokemuksista oppivaa johtamis-, työskentely- ja keskustelukulttuuria.

> Lue kokonaan ...

5. TEESI

”Demokratiaa kaikille”

Lastensuojelun tulee kaikissa yhteyksissä vahvistaa lasten, nuorten, vanhempien ja työntekijöiden kansalaisuutta ja tarjota heille mahdollisuuksia vaikuttaa lähiyhteisöihinsä ja yhteiskuntaan laajemmin. Demokratian lisäämiseen kuuluu palveluiden kehittäminen sellaisiksi, että kansalaiset voivat vaikuttaa niiden sisältöihin ja toteutustapoihin.

> Lue kokonaan ...

Yhteydenotot ja lisätiedot: info (ät) yhdessarohkeammin.fi